Tổ Chức Khóa Đào Tạo Thực Hành Coaching & Mentoring

Thiết kế

Ngày 19/10/2021 Hội đồng Tư vấn hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam đã tổ chức khóa đào tạo Thực hành Coaching và Mentoring cho tất cả thành viên Hội đồng. Chương trình đào tạo được chuyển gia từ Hội đồng Coaching và Mentoring Châu Âu. Giảng viên là Ông Lê Nhật Trường Chinh, Giám đốc Công ty Success Partner, Thành viên Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam.