Mời nộp đề xuất nhận tài trợ vốn ban đầu cho dự án phát triển hệ thống sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp

21.7

IPP đang mời các nhóm nộp đề xuất để nhận Tài trợ Vốn ban đầu cho dự án Phát triển Hệ Sinh thái Hỗ trợ Khởi nghiệp.


Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo (IPP) là Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính Thức (ODA) được chính phủ Việt Nam và Phần Lan đồng tài trợ. Chương trình hiện đang mời các nhóm nộp đề xuất để nhận Tài trợ Vốn ban đầu cho dự án Phát triển Hệ Sinh thái Hỗ trợ Khởi nghiệp.

Trong lần mời nộp đề xuất lần này, IPP sẽ hỗ trợ vốn ban đầu và các hỗ trợ mềm khác nhằm vào các Nhóm Liên kết thực hiện những dự án Phát triển Hệ sinh thái hỗ trợ Khởi nghiệp tại địa phương.

Nội dung của các dự án sẽ được tài trợ có thể là, nhưng không giới hạn, phát triển một vườn ươm mới hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành các dịch vụ mới cho các hỗ trợ tăng tốc kinh doanh cho khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình gây quỹ mới tại địa phương, bổ sung thêm các dịch vụ hỗ trợ tại các khu công nghệ cao, hoặc khởi xướng một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp vùng.

Đề xuất sẽ được chuẩn bị bằng tiếng Anh và nộp trước ngày 22.2.2016.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập trang web của IPP: www.ipp.vn/opencall/ecosystems/

Hồng Hương