Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

hotroDN

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Quyết định số 2906/QĐ-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2017.


Theo đó, tổ chức các hoạt động rà soát, xây dựng danh mục văn bản quy phạm phát luật của các cơ quan trung ương và HĐND, UBND thành phố ban hành về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động.

Đảm bảo việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được triển khai đồng bộ có hiệu quả. Từ đó, tập trung xác định nhu cầu đối với doanh nghiệp được thành lập để thực hiện ý tưởng dựa trên công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới, sáng tạo để hoàn thiện sản phẩm mới, có tính rủi ro cao ở giai đoạn trước khi thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường nhưng gặp khó khăn về vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật và lao động trong quá trình triển khai, thực hiện ý tưởng kinh doanh.

Đồng thời tăng cường thu thập, xử lý thông tin về tình hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn; tổ chức diễn đàn đối thoại về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Từ đó, đánh giá tình hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; thời gian thực hiện trước tháng 10/2017.

Ngọc Quyên