Chương trình này giúp học viên hiểu rõ những nội dung đào tạo cơ bản, cũng như trang bị cho học viên những kỹ năng để có thể vận dụng trong đào tạo môn học khởi nghiệp.