1. Đào tạo Giảng viên dạy chương trình khởi nghiệp kinh doanh cho sinh viên thanh niên
  2. Đào tạo Giảng viên dạy chương trình khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo
  3. Đào tạo chuyên gia Cố vấn dự án khởi nghiệp kinh doanh
  4. Tư vấn vận hành câu lạc bộ Mentoring
  5. Giao lưu Doanh nhân với sinh viên
  6. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên thanh niên
  7. Cố vấn các dự án khởi nghiệp kinh doanh
  8. Cố vấn doanh nghiệp